Bine ati venit! - Pentru orice intrebare va asteptam sa ne contactati

Vom incerca sa gasim impreuna cea mai buna optiune pentru dumneavostra.

Conditii Generale

CONDIŢII GENERALE DE AFACERI (CGA)

- in vigoare de la 1 ianuarie 2013 -

(actualizat la 01.07.2019)


1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentele condiţii generale stabilesc cadrul juridic general în care se desfăşoară relaţiile de afaceri între Senior Forwarding SRL (în calitatea sa de Expediționar) şi fiecare din partenerii săi, denumiţi în continuare "Expeditor" (Beneficiar sau Comitent) ori “Prestator” (Cărăuş sau Comisionar), după caz, fiind încorporate prin referinţă în contractul aplicabil. Senior Forwarding SRL poate avea calitatea de Expeditor sau de Prestator, după caz, în funcţie de relaţia pe care o are faţă de partenerul de contract. Noțiunea de „Cărăuș” este echivalentă cu cea de „Transportator” în toate documentele.

1.2. Dacă prin contract nu se prevede altfel, expresiile "zile lucrătoare" sau "ore lucrătoare", folosite în prezentele condiţii generale precum şi în contractele specifice, au înţeles limitat la perioada cuprinsă între orele 8:00 şi 16:00 (ora locală a efectuării prestaţiei) cu excepţia zilelor de weekend şi sărbători legale. În toate celelalte cazuri, înţelesul expresiei "zile" este calendaristic, iar expresia "ore" se referă la întreaga perioadă a zilei calendaristice. Sintagma “Servicii” include atât prestarea serviciilor de transport cât și a celor conexe (manipulare, depozitare, formalități vamale etc.)

1.3. Regulile model FIATA ale expediționarului sunt aplicabile în măsura în care nu intră în conflict cu prezentele condiţii generale şi orice alţi termeni, condiţii sau prevederi specifice (în temeiul legii sau al contractelor) aplicabile. Prevederile Codului civil, ale convenţiilor şi acordurilor referitoare la transporturile rutiere de mărfuri (Convenţia CMR, Convenţia TIR, AETR, ADR etc.), precum şi ale altor acte normative incidente, prevalează oricăror acţiuni sau clauze contrare şi completează prezentele condiţii generale şi contractul în ansamblul său.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1. Expeditorul (Beneficiar sau Comitent) are următoarele obligaţii principale: 

a) să emită comenzi complete, care să conţină instrucţiuni clare, urmărind încărcarea efectivă şi eficientă a mijloacelor de transport, efectuarea operativă a formalităţilor vamale precum şi evitarea sau diminuarea timpului de staţionare la încărcare, pe traseu şi la descărcare;
b) să nu încarce mărfuri (bunuri și/sau ambalajele acestora) ce nu corespund din punct de vedere al naturii, numărului de colete, greutăţii sau dimensiunilor de gabarit, cu cele prevăzute în contract;
c) să asigure ambalarea corespunzătoare a mărfurilor astfel încât să se evite deteriorarea acestora pe timpul transportului sau cu ocazia operaţiunilor de încărcare şi/sau descărcare;
d) să predea prestatorului documentaţia necesară şi completă pentru efectuarea în bune condiţiuni a transportului, precum şi a formalităţilor vamale de export, tranzit şi import, după caz;
e) să deconteze, pe bază de documente justificative, toate costurile legate de marfă (formalităţi vamale, taxe, etc.) care nu au fost incluse în preţul de transport, dacă au fost acceptate în prealabil de către părți;
f) să plătească preţul serviciilor în termenul şi condiţiile stabilite prin contract.

2.2. Prestatorul (Cărăuş sau Comisionar) are următoarele obligaţii principale:

a) să pună la dispoziţia expeditorului mijloace de transport cu posibilităţi de sigilare, apte din punct de vedere tehnic, al echipamentelor, al capacității de încărcare şi documentelor de transport; la solicitarea expeditorului, trebuie să prezinte toate documentele de transport prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) în cazul mărfurilor periculoase, să asigure echipamentul ADR în conformitate cu clasa şi cifra ADR indicate de expeditor precum şi toate celelalte condiţii prevăzute în Acordul ADR;
c) să respecte toate instrucţiunile expeditorului cu privire la adresele de încărcare, descărcare, formalităţi vamale, ruta, încărcătura ce se preia pentru transport (număr colete, greutate brută, felul mărfii, ambalaje etc.) și condițiile în care aceasta trebuie transportată, manipulată sau pastrată, data şi ora prezentării la încărcare şi/sau la destinaţie, echipamentul și documentele însoțitoare necesare, regulile de acces în incinta locurilor de încarcare/descarcare etc.;
d) să supravegheze operaţiile de încărcare cât şi asigurarea şi fixarea încărcăturii, să transporte și să predea marfa și ambalajul acesteia la destinaţie în condiţii de siguranţă, fără pierderi sau avarii; manipularea și securizarea încărcăturii în interiorul mijlocului de transport sunt în sarcina prestatorului;
e) să aducă imediat la cunostința expeditorului, înainte de plecarea în cursă, orice rezervă sau observaţie cu privire la neconcordanța dintre documentele de transport (scrisoarea de transport CMR, documente însoțitoare etc.) și instrucțiunile din comandă, la manipularea şi aşezarea încărcăturii în mijlocul de transport, precum şi la starea aparentă a acesteia;
f) să informeze expeditorul imediat (în momentul constatării) asupra oricăror situaţii care pot conduce la întârzierea cursei sau a livrării mărfii, precum şi în situaţia constatării de lipsuri sau avarii la preluarea de la expeditor sau/și la predarea mărfii și ambalajelor către destinatar;
g) să asigure existenţa, completarea şi utilizarea corespunzătoare a documentelor de transport: foaie de parcurs, scrisoare de transport, documente însoțitoare ale bunurilor (avize de însoțire, procese verbale de predare-primire etc.), Carnet TIR sau T-1, autorizaţii şi licenţe de transport sau de intermediere valabile etc., după caz, precum și să posede asigurare valabilă de răspundere a cărăuşului pentru încărcătura transportată care să acopere, pentru fiecare mijloc de transport, valoarea de minimum €100000 la transport extern şi €50000 la transport naţional, dacă nu se prevede altfel prin contract;
h) să nu încarce sau să transporte în mijlocul de transport bunuri care nu fac obiectul contractului și să nu le transbordeze în alte mijloace de transport fără acordul scris al expeditorului;
i) să nu poarte discuţii contradictorii sau să solicite bani ori alte facilităţi de la clienţii expeditorului sau de la locurile de încărcare/ descărcare; prestatorul și prepușii săi vor avea o ţinută decentă şi un comportament civilizat la locurile de încărcare sau descărcare, pe timpul efectuării transportului, precum şi în relaţia cu expeditorul;
j) să întocmească factura de servicii cu respectarea prevederilor legale şi contractuale, fără ştersături sau modificări, prin înscrierea în mod corect şi complet a informaţiilor obligatorii, inclusiv numărul şi data contractului și comenzii;
k) să transmită expeditorului, în termenul stabilit prin contract, factura de servicii și documentele justificative (confirmate de către destinatar prin semnatură și ștampilă) prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau menţionate în contract.

 

3. PREŢUL SERVICIILOR ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

3.1. Preţul acceptat de părţi şi menţionat în contract se referă la întreaga capacitate nominală a mijlocului de transport, cu excepţia situaţiilor în care părţile convin altfel. Încărcarea sau transportarea de către cărăuş a unor bunuri care nu fac obiectul contractului, fără acordul scris al expeditorului, atrage diminuarea preţului de transport proporţional cu ponderea ocupată de încărcătura neacceptată de expeditor şi plata unor despăgubiri pentru încălcarea obligaţiilor contractuale.

3.2. Facturile reprezentând preţul serviciilor şi/sau alte creanţe (despăgubiri, penalităţi etc.) rezultate din derularea contractului trebuie plătite conform scadenţelor prevazute în contract dacă îndeplinesc condiţiile legale şi contractuale, iar emitentul lor şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale. Despăgubirile şi penalităţile de orice fel, inclusiv contravaloarea bunurilor și/sau ambalajelor pierdute sau avariate, se plătesc înainte de scadenţa preţului serviciilor sau în termen de 5 zile de la primirea facturii/notificării. Debitorul se află de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligaţiilor contractuale.

3.3. Valoarea de înlocuire a bunurilor și/sau ambalajelor pierdute ori avariate este, după caz, valoarea de piață sau cea prevăzută în documentele de livrare la care se adaugă un beneficiu nerealizat de minimum 10%. Valoarea de înlocuire a paleților pierduți sau avariați este de minimum 30 lei/buc. dacă, din orice alte documente, nu rezultă o valoare mai mare.

3.4. În cazul în care preţul serviciilor şi/sau altor creanţe menţionate în contract sunt exprimate în valută, cursul de schimb aplicabil la întocmirea facturii şi la plata creanţelor este cel prevazut de Codul fiscal român, respectiv cursul BNR valabil la data livrării bunurilor la destinaţie. Plata creanțelor se poate face în valută sau în lei, în funcţie de posibilităţile plătitorului.

4. RESPONSABILITĂŢI

4.1. Dacă prin contract nu se prevede altfel, prestatorul este scutit de penalităţi pentru prezentarea cu întârziere la locul de încărcare sau la destinaţie (birou vamal sau depozit, după caz) precum şi pentru staţionările în tranzit din vina proprie, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: expeditorul a fost anunţat înainte de producerea întârzierii la încărcare şi/sau destinaţie, respectiv imediat după producerea staţionării în tranzit, iar durata întârzierii nu depăşeşte termenul liber de penalităţi stabilit prin contract. 

4.2. Dacă motivele staţionării mijlocului de transport ţin de expeditor, acesta este scutit de penalităţi dacă a luat măsuri pentru înlăturarea cauzelor imediat ce a fost anunţat de către prestator asupra producerii şi naturii staţionării având aceleaşi condiţii şi termene de scutire de penalităţi ca şi prestatorul, calculate din momentul în care a luat cunoştinţă de staţionare dar nu mai devreme de data şi ora prevăzute în contract.

4.3. Mijlocul de transport este considerat prezentat la încărcare doar dacă este apt de încărcare din punct de vedere tehnic, al echipamentelor, al capacității de încărcare (liber de orice obiecte neacceptate de expeditor) şi al documentelor de transport. În cazul în care mijlocul de transport nu este apt de încărcare așa cum este definit mai sus, expeditorul are dreptul să refuze încărcarea acestuia considerându-se denunțare unilaterală fără notificare din partea prestatorului atrăgând obligația acestuia de a plăti daune-interese și de a despăgubi exteditorul pentru prejudiciile suferite.

4.4. Prestatorul este răspunzător pentru avariile și prejudiciile produse din vina sa la locurile de încărcare/descărcare.

4.5. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează părţile de răspundere dacă este invocată în termen de 24 ore de la producere și probată cu documente în termen de 7 zile de la data invocării.

5. VALIDITATEA CONTRACTULUI ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE

5.1. Dacă prin contract nu se prevede altfel, atât contractul cat şi comenzile, precum şi modificările şi/sau adăugirile aduse ulterior, trebuie comunicate în scris, inclusiv prin e-mail, fiind considerate contract valabil dacă cuprind toate elementele necesare efectuării prestației şi dacă sunt acceptate de către ambele părți.

5.2. Valabilitatea contractului începe din momentul acceptării variantei finale și este condiționată de existența licenței de transport sau de intermediere, după caz, precum și de caracterul de contribuabil activ (fiscal) al părților. Prin însușirea și semnarea CGA o singură dată de către părți, acestea își extind valabilitatea, aplicarea și efectele asupra tuturor comenzilor-contract ulterior încheiate de părți constituindu-se automat ca anexă la acestea.

5.3. Încetarea raporturilor contractuale poate avea loc la data expirării valabilităţii contractului fără a fi necesară vreo notificare, prin denunțare unilaterală în condițiile stabilite prin contract sau în orice moment cu acordul ambelor părţi. În orice situatie, încetarea raporturilor contractuale nu anulează obligaţia părţilor de plată a debitelor şi de stingere a creanţelor una faţă de cealaltă.