Bine ati venit! - Pentru orice intrebare va asteptam sa ne contactati

Vom incerca sa gasim impreuna cea mai buna optiune pentru dumneavostra.

Conditii Generale

CONDIŢII GENERALE DE AFACERI (CGA)

- in vigoare de la 1 ianuarie 2013 -

(actualizat la 01.11.2022)

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Dacă prin contract nu se prevede altfel, expresia "zile lucrătoare", folosită în prezentele condiţii generale precum şi în contractele specifice, are înţeles limitat la zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale. În toate celelalte cazuri, înţelesul expresiei "zile" este calendaristic. Sintagma “Servicii” include atât prestarea serviciilor de transport cât și a celor conexe (manipulare, depozitare, formalități vamale etc.), iar sintagma “Bunuri” include mărfurile și orice alte bunuri, precum și ambalajele acestora. Calitatea de “Cărăuș” este sinonima celei de “Transportator”.
1.2. Regulile model FIATA ale expediționarului sunt aplicabile în măsura în care nu intră în conflict cu prezentele condiţii generale şi orice alţi termeni, condiţii sau prevederi specifice (în temeiul legii sau al contractelor) aplicabile. Prevederile Codului civil, ale convenţiilor şi acordurilor referitoare la transporturile rutiere de mărfuri (Convenţia CMR, Convenţia TIR, AETR, ADR etc.), precum şi ale altor acte normative incidente, prevalează oricăror acţiuni sau clauze contrare şi completează prezentele condiţii generale şi contractul în ansamblul său.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1. Expeditorul (Beneficiar) are următoarele obligaţii principale

a) să emită comenzi complete, care să conțină instrucțiuni clare, urmărind încărcarea efectivă și eficientă a mijloacelor de transport, efectuarea operativă a formalităților vamale (dacă este cazul), precum și evitarea sau diminuarea timpului de staționare la încărcare, pe traseu și la descărcare;
b) să nu încarce bunuri și/sau ambalajele acestora care nu corespund, din punct de vedere al naturii, numărului de colete, greutății sau dimensiunilor de gabarit, cu cele prevăzute în contract;
c) să asigure ambalarea corespunzătoare a bunurilor astfel încât să se evite deteriorarea acestora pe timpul transportului sau cu ocazia operaţiunilor de încărcare şi/sau descărcare;
d) să predea prestatorului documentația necesară și completă pentru efectuarea în bune condițiuni a serviciilor (transport, manipulare, depozitare, formalități vamale, după caz);
e) să deconteze, pe bază de documente justificative, toate costurile legate de bunuri (formalități vamale, taxe, etc.) care nu au fost incluse în prețul serviciului, dacă au fost acceptate în prealabil de către părți;
f) să plătească preţul serviciilor în termenul şi condiţiile stabilite prin contract.

2.2. Prestatorul (Cărăuş) are următoarele obligaţii principale:

a) să pună la dispoziția expeditorului mijloace de transport cu posibilități de sigilare, apte de încărcare din punct de vedere tehnic, al echipamentelor, al capacității de încărcare și documentelor de transport; la solicitarea expeditorului, trebuie să prezinte toate documentele de transport prevăzute de legislația în vigoare;
b) în cazul bunurilor periculoase, să asigure echipamentul ADR în conformitate cu clasa și cifra ADR indicate de expeditor precum și toate celelalte condiții prevăzute în Acordul ADR sau legislația specifică;
c) să respecte toate instrucțiunile expeditorului cu privire la adresele de încărcare, descărcare, formalități vamale, ruta, încărcătura ce se preia pentru transport (număr colete, greutate brută, felul mărfii, ambalaje etc.) și condițiile în care aceasta trebuie transportată, manipulată sau păstrată, data și ora prezentării la locul de încărcare și/sau destinație, echipamentul și documentele însoțitoare necesare, regulile de acces în incinta locurilor de încărcare/descărcare etc.; dovada prezentării la locul de încărcare/destinație se face prin menționarea datei și orei de către expeditor în scrisoarea de transport CMR sau/și în registrul de poartă, prestatorul fiind obligat să solicite aceste mențiuni;
d) să supravegheze operațiile de încărcare, să efectueze manipularea și securizarea încărcăturii în interiorul mijlocului de transport, să transporte și să predea bunurile la destinație în condiții de siguranță, fără pierderi sau avarii;
e) să aducă imediat la cunoștința expeditorului, înainte de plecarea în cursă, orice rezervă sau observație cu privire la: eventuale neconcordanțe dintre documentele de transport (scrisoarea de transport CMR, documente însoțitoare etc.) față de instrucțiunile din comandă, manipularea și așezarea încărcăturii în mijlocul de transport, precum și starea aparentă a acesteia;
f) să informeze expeditorul imediat (în momentul constatării) asupra oricăror situații care pot conduce la întârzierea cursei sau a livrării bunurilor, precum și în situația constatării de lipsuri sau avarii la preluarea de la expeditor sau/și la predarea acestora către destinatar; în astfel de situații prestatorul este obligat să furnizeze, în cel mai scurt timp, toate informațiile și documentele legate de incident;
g) să asigure existența, completarea și utilizarea corespunzătoare a documentelor de transport: foaie de parcurs, scrisoare de transport, documente însoțitoare ale bunurilor (avize de însoțire, procese verbale de predare-primire etc.), Carnet TIR sau/și orice alte documente vamale necesare, autorizații și licențe de transport sau de intermediere valabile etc., după caz, precum și să posede asigurare valabilă de răspundere a cărăușului pentru încărcătura transportată care să acopere, pentru fiecare mijloc de transport, valoarea de minimum €100000 la transport extern și €50000 la transport național, dacă nu se prevede altfel prin contract;
h) să nu încarce sau să transporte în mijlocul de transport bunuri care nu fac obiectul contractului și să nu transbordeze bunurile ce fac obiectul contractului în alte mijloace de transport, fără acordul scris al expeditorului;
i) să nu poarte discuții contradictorii sau să solicite bani ori alte facilități de la clienții expeditorului sau de la locurile de încărcare/ descărcare; prestatorul și prepușii săi vor avea o ținută decentă și un comportament civilizat la locurile de încărcare sau descărcare, pe timpul efectuării transportului, precum și în relația cu expeditorul;
j) să întocmească factura de servicii cu respectarea prevederilor legale și contractuale, fără ștersături sau modificări, prin înscrierea în mod corect și complet a informațiilor obligatorii, inclusiv numărul și data comenzii-contract;
k) să comunice expeditorului, în termenul stabilit prin contract, factura de servicii și documentele justificative prevăzute de legislația în vigoare și/sau menționate în contract.

3. PREŢUL SERVICIILOR ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

3.1. Prețul serviciilor include toate costurile legate de efectuarea prestației cu excepția eventualelor taxe suplimentare neprevăzute (trecere pod sau/și acces oraș) care se decontează separat pe bază de documente justificative.
3.2. Prețul acceptat de părți și menționat în contract se referă la întreaga capacitate nominală a mijlocului de transport, cu excepția situațiilor în care părțile convin altfel. Încărcarea sau transportarea de către prestator a unor bunuri care nu fac obiectul contractului, fără acordul scris al expeditorului, atrage diminuarea prețului serviciilor proporțional cu ponderea ocupată de încărcătura neacceptată de expeditor și plata unor despăgubiri pentru încălcarea obligațiilor contractuale.
3.3. Facturile reprezentând prețul serviciilor și/sau alte creanțe (despăgubiri, penalități etc.) rezultate din derularea contractului trebuie plătite conform scadențelor prevăzute în contract dacă îndeplinesc condițiile legale și contractuale, iar emitentul lor și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale. Despăgubirile și penalitățile de orice fel, inclusiv contravaloarea bunurilor pierdute sau avariate, se plătesc înainte de scadența prețului serviciilor dar nu mai târziu de 5 zile de la comunicarea facturii/notificării. Debitorul se află de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligațiilor contractuale, toate termenele stabilite prin contract intrând sub incidența acestei prevederi.
3.4. Valoarea de înlocuire a bunurilor pierdute ori avariate este, după caz, valoarea de piață sau cea prevăzută în documentele de livrare la care se adaugă un beneficiu nerealizat de minimum 10%. Valoarea de înlocuire a paleților pierduți/avariați este de 30 lei/buc. dacă, din orice alte documente, nu rezulta o valoare mai mare.
3.5. În cazul în care creanțele rezultate din prezentul contract sunt exprimate în valută, cursul de schimb aplicabil la întocmirea facturii și la plata creanțelor este cel prevăzut de Codul fiscal român, respectiv cursul BNR valabil la data livrării bunurilor la destinație. Plata creanțelor se poate face în valută sau în lei, în funcție de posibilitățile plătitorului.

4. RESPONSABILITĂŢI

4.1. Dacă prin contract nu se prevede altfel, prestatorul este scutit de penalități pentru prezentarea cu întârziere la locul de încărcare sau la destinație (birou vamal sau depozit, după caz) precum și pentru staționările în tranzit din vina proprie, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: expeditorul a fost anunțat înainte de producerea întârzierii la încărcare și/sau destinație, respectiv imediat după producerea staționării în tranzit, iar durata întârzierii nu depășește termenul liber de penalități stabilit prin contract.
4.2. Dacă motivele staționării mijlocului de transport țin de expeditor, acesta este scutit de penalități dacă a luat măsuri pentru înlăturarea cauzelor imediat ce a fost anunțat de către prestator asupra producerii și naturii staționării având aceleași condiții și termene de scutire de penalități ca și prestatorul, calculate din momentul în care a luat cunoștință de staționare dar nu mai devreme de data și ora prevăzute în contract.
4.3. Mijlocul de transport este considerat prezentat la încărcare doar dacă este apt de încărcare din punct de vedere tehnic, al echipamentelor, al capacității de încărcare (liber de orice încărcătură sau/și obiecte neacceptate de expeditor) și al documentelor de transport. În cazul în care mijlocul de transport nu este apt de încărcare așa cum este definit mai sus, expeditorul are dreptul să refuze încărcarea acestuia considerându-se denunțare unilaterală fără notificare din partea prestatorului, ceea ce atrage obligația acestuia de a plăti daune-interese si de a despăgubi expeditorul pentru prejudiciile suferite.
4.4. Prestatorul este răspunzător pentru pierderile, avariile și/sau prejudiciile produse din vina sa la locurile de încărcare/descărcare, oricare ar fi documentul în care acestea sunt înscrise.
4.5. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează părţile de răspundere dacă este invocată în termen de 24 ore de la producere și probată cu documente în termen de 7 zile de la data invocării.

5. VALIDITATEA CONTRACTULUI ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE

5.1. Dacă prin contract nu se prevede altfel, modificările și/sau adăugirile aduse ulterior comenzii-contract trebuie comunicate în scris, inclusiv prin e-mail, fiind considerate contract valabil dacă cuprind toate elementele necesare efectuării prestației și dacă sunt acceptate de către ambele părți.
5.2. Valabilitatea contractului începe din momentul acceptării variantei finale și este condiționată de existența licenței de transport sau de intermediere, după caz, precum și de caracterul de contribuabil activ (fiscal) al părților. Prin însușirea și semnarea CGA o singură dată de către părți, acestea își extind valabilitatea, aplicarea și efectele asupra tuturor comenzilor-contract ulterior încheiate de părți constituindu-se automat ca anexă la acestea.
5.3. Încetarea raporturilor contractuale poate avea loc la data expirării valabilității contractului fără a fi necesară vreo notificare, prin denunțare unilaterală în condițiile stabilite prin contract sau în orice moment cu acordul ambelor părți. În orice situație, încetarea raporturilor contractuale nu anulează obligația părților de plată a debitelor și de stingere a creanțelor una față de cealaltă.